Fonduri nerambursabile pentru producătorii de mobilier

Scris pe 25th Ene 2024

Programe de finantare pentru producatorii de mobilier in 2024 2

În perioada imediat următoare, se conturează mai multe oportunități de obținere a finanțărilor nerambursabile destinate producătorilor de mobilier. Descriem în acest articol două dintre cele mai importante astfel de programe.

Programul Tranziție Justă 

Prin Programul Tranziție Justă se pot obține granturi nerambursabile între 200.000 și 8 milioane de euro pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor micro, mici și mijlocii. Acest program este potrivit pentru investiții în domenii productive, cum ar fi înființarea de noi unități, construcția de fabrici sau extinderea facilităților existente. De asemenea, se acordă finanțare pentru diversificarea activității prin introducerea de linii tehnologice noi și digitalizarea companiilor. Finanțarea este acordată pe baza principiului primul venit, primul servit, cu respectarea pragului minim de excelență de 75 de puncte.

Deschidere apel: 20 decembrie 2023, ora 11:00 

Închidere apel: 20 martie 2024, ora 23:59

Platformă depunere proiecte: MySMIS2021

Județe vizate: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș + ITI Valea Jiului

Solicitanți eligibili: IMM-uri din județele vizate

Activități finanțate: investiții in domenii productive pentru trecerea de la industria poluantă la activitățile mai puțin poluante.

Buget total: 775 milioane de euro

Valoare grant pe proiect: 200.000 – 8 milioane de euro (format din ajutor de stat + ajutor de minimis*)

* valoarea maximă a ajutorului de minimis este 200.000 euro și nu poate depăși 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Cofinanțare: 10% pentru partea din proiect acoperită din ajutorul de minimis și între 25% și 40%* pentru cheltuielile eligibile acoperite din ajutorul de stat. 

*în funcție de dimensiunea firmei (micro, mică, mijlocie) și de județ

Investiții eligibile

 • înființarea unei noi unități
 • extinderea unei unități deja existente 
 • diversificarea producției unei unități prin dezvoltarea de produse noi 
 • efectuarea unei schimbări semnificative în procesul global de producție sau furnizare a serviciilor cu scopul tranziției către o economie verde.

Criterii de eligibilitate solicitanți:

 • Societatea a fost înființată cel târziu la data de 31 decembrie 2021 și nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare (2023/2024, dupa caz) și în anul fiscal anterior deschiderii apelului (2022)
 • Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior deschiderii apelului (2022) și își asumă prin Declarație pe propria răspundere că se va afla în această situație la momentul contractării. Profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a societății.
 • Firma se încadrează ca IMM
 • Solicitantul a avut un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior deschiderii apelului de proiecte.
 • Solicitantul se obligă și are capacitatea de a asigura, fie din resursele proprii, fie din surse externe care nu sunt deja finanțate prin alte ajutoare de stat sau scheme minimis, cofinanțarea necesară pentru acoperirea cheltuielilor eligibile și neeligibile, precum și eventualele costuri suplimentare care pot apărea în timpul implementării proiectului. De asemenea, aceasta se angajează să acopere costurile de întreținere, operare și mentenanță ale investiției pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului.

Cheltuieli eligibile (prin ajutor de stat):

Investiții în active corporale: OBLIGATORIU!

 • activitățile de construcție și extindere a spațiilor destinate producției sau prestării de servicii, inclusiv lucrările aferente infrastructurii generale precum alimentarea cu apă, canalizarea, furnizarea de gaze naturale, agent termic, energie electrică și măsurile de protecție împotriva incendiilor (PSI).  Lucrările de modernizare pot fi considerate ca fiind eligibile numai în cazul în care sunt legate de investiția inițială propusă în cadrul proiectului și implică modificări sau îmbunătățiri semnificative ale infrastructurii existente. Cu toate acestea, proporția lucrărilor de modernizare nu poate depăși 10% din totalul costurilor eligibile finanțate prin ajutorul de stat regional
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport
 • achiziționarea de instalații sau echipamente specializate este destinată să sprijine implementarea măsurilor care contribuie la dezvoltarea durabilă, așa cum sunt evidențiate în cadrul evaluării tehnice și financiare. Aceasta include introducerea sau adoptarea de tehnologii ecologice. Cu toate acestea, este important de subliniat că aceste componente nu pot reprezenta singurul obiectiv al investiției, ci trebuie să fie integrate într-un context mai amplu.

Investiții în active necorporale

 • brevetele, licențele, mărcile comerciale, programele informatice și alte drepturi sau active similare sunt incluse în sfera investiției propuse, dar trebuie să fie utilizate exclusiv în domeniul de activitate specific al proiectului. În plus, programele informatice trebuie să fie corelate direct cu obiectul inițial al investiției. 

Cheltuieli eligibile (prin ajutor de minimis):

 • celtuieli pentru activităti conexe (ex: formare profesională, consultanță pentru pregătirea cererii de finanțare și a planului de afaceri, asistență tehnică pe perioada implementării etc.)

Programul Regional Sud Muntenia

Prin Programul Regional Sud Muntenia se dorește sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în regiunea de dezvoltare Sud Muntenia. Acest program finanțează, prin granturi între 50.000 și 200.000 euro, investiții în active corporale și necorporale (cum ar fi activități de digitalizare, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat). Finanțarea este acordată pe baza punctajului obținut, în ordine descrescătoare, cu respectarea pragului minim de calitate de 50 de puncte, până la acoperirea fondurilor alocate în cadrul apelului.

Deschidere anunțată apel: 15 martie 2024

Închidere apel: 14 iunie 2024

Platformă depunere proiecte: MySMIS2021

Județe vizate: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman

Solicitanți eligibili: IMM-uri din județele vizate

Activități finanțate: investiții in domenii productive pentru trecerea de la industria poluantă la activitățile mai puțin poluante.

Buget total: 47 milioane de euro

Valoare grant pe proiect: 50.000 – 200.000 (format din ajutor de stat + ajutor de minimis*)

* valoarea maximă a ajutorului de minimis este 200.000 euro și nu poate depăși 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Cofinanțare: minim 10% 

*în funcție de dimensiunea firmei (micro, mică, mijlocie) și de județ

Praguri de excelență

 • 90 de puncte pentru primele 60 de zile de la data de începere a depunerii proiectelor în cadrul apelului;
 • 85 de puncte pentru cea de-a treia lună a apelului;
 • 80 de puncte pentru cea de-a patra lună a apelului.

Proiectele care respectă pragul de excelență, conform criteriilor de mai sus, vor fi contractate direct, în limita fondurilor disponibile.

Activități eligibile

 • activități specifice economiei circulare
 • activități specifice internaționalizării
 • activități specifice certificării și omologării produselor și serviciilor
 • investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/produselor proprii
 • activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici

Criterii de eligibilitate solicitanți:

Dintre criteriile de eligibilitate enumăr:

 • Societatea a fost înființată cel târziu la data de 1 ianuarie 2022 și nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare (2023) și în anul fiscal anterior deschiderii apelului (2022)
 • Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior deschiderii apelului (2022) și își asumă prin Declarație pe propria răspundere că se va afla în această situație la momentul contractării. Profitul din exploatare se referă la întreaga activitate a societății.
 • Firma se încadrează ca IMM
 • Solicitantul a avut un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior deschiderii apelului de proiecte.
 • Solicitantul se obligă și are capacitatea de a asigura, fie din resursele proprii, fie din surse externe care nu sunt deja finanțate prin alte ajutoare de stat sau scheme minimis, co-finanțarea necesară pentru acoperirea cheltuielilor eligibile și neeligibile, precum și eventualele costuri suplimentare care pot apărea în timpul implementării proiectului. De asemenea, aceasta se angajează să acopere costurile de întreținere, operare și mentenanță ale investiției pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului.
 • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar în regiunea Sud-Muntenia.

Cheltuieli eligibile

Investiții în active corporale: OBLIGATORIU!

 • lucrări de construire, extindere spatii de producție/prestare de servicii. (amenajarea terenului, cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii, cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică)
 • echipamente, dotări

Investiții în active necorporale

 • brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
 • realizarea de instrumente de comercializare on-line.  

Dacă decideți să aplicați pentru una dintre aceste finanțări, vă încurajez să luați în calcul toate aspectele și să adoptați o abordare cuprinzătoare în demersurile voastre de dezvoltare, luând în considerare atât investițiile tangibile, cât și cele în active necorporale, pentru a asigura un progres durabil și adaptabil la cerințele pieței. Pe lângă investițiile în utilaje și facilități productive, adoptarea unei soluții software de proiectare avansate poate contribui semnificativ la optimizarea proceselor de proiectare, gestionare și producție. Aceasta nu doar că sporește competitivitatea, ci și aduce beneficii pe termen lung, consolidând poziția întreprinderii într-un mediu de afaceri dinamic și în continuă schimbare.

Postări Recente

iwerp

Categorii

Taguri

3D ALL Business CAD Configurator Mobilier proiectare asistata de calculator